Organisatie


Pedagogisch medewerkers

Onze pedagogische medewerkersters zijn Karin van den Heiligenberg en Milou Pouw. Zij worden dagelijks ondersteund door vrijwillig(st)ers en stagiaires. Onze pedagogische medewerkersters zijn in staat in te spelen op de behoeften van een kind. Dat vraagt om kennis en inzicht en een voortdurend samenspel met ouders. De pedagogische medewerkersters zijn gediplomeerd en hebben een bewijs van goed gedrag. De Poeh werkt uitsluitend met gediplomeerde pedagogisch medewerkersters die een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben afgegeven.
 

Karin van den Heiligenberg

"Ik ben Karin van den Heiligenberg, getrouwd en moeder van 3 kinderen. Van maandagochtend tot en met vrijdagochtend werk ik als pedagogisch medewerkster op "De Poeh". Het leuke van werken op De Poeh is dat je de kinderen spelenderwijs ziet leren en ziet groeien tot kleine kleuters. en dan ook nog wel eens een knuffel krijgen, dat maakt voor mij het werken op De Poeh iedere keer weer tot een feest!"
 

Milou Pouw

"Ik ben Milou Pouw en werk sinds januari 2018 5 ochtenden in de week als pedagogisch medewerkster op de Poeh samen met Karin. Hiervoor ben ik een tijd vrijwilligster bij de Poeh geweest. Het werken met peuters geeft mij veel plezier en ik vind het fijn om bij te dragen aan hun ontwikkeling."

Bestuur

Sinds 1 april 1992 is Peuterspeelzaal De Poeh juridisch ondergebracht in de Stichting Peuterspeelzaal ‘De Poeh’. De peuterspeelzaal heeft daarom een eigen bestuur.

De bestuursleden zijn:

  • Liesbeth Cazemier (voorzitter), moeder van Isa, 06-28121855

  • Mark van Asten (penningmeester), vader van Aurelie, 06-17292827

  • Rachel Kloek, moeder van Mathilde, 06-24103159

Het mailadres is: bestuur@pszdepoeh.nl

 

Interessante links

Oudercommissie

De oudercommissie is een medezeggenschapsorgaan waarin de ouders zitting hebben om de belangen van de kinderen en hun ouders zo goed mogelijk te behartigen en te vertegenwoordigen. De oudercommissie stelt zich tevens tot doel de communicatie te bevorderen tussen het bestuur van de Poeh, de oudercommissie en de ouders.
 

De oudercommissieleden zijn:

  • Christel (voorzitter)
    moeder van Max

  • Saskia (penningmeester)  moeder van Federico

  • Anouke (lid) moeder van Tjebbe en Lieve

  • Fouad (lid) vader van Noor en Ennis

Het mailadres is: oudercommissie@pszdepoeh.nl
 

Klachtenprocedure

Peuterspeelzaal De Poeh heeft in het kader van de Wet kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders. Bij voorkeur maken ouders/verzorgers een klacht eerst bespreekbaar bij de direct betrokkene. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht ingediend worden. Afhankelijk van de klacht kan deze worden ingediend bij het bestuur. Zij zijn te bereiken per email: bestuur@pszdepoeh.nl. Een formele klacht wordt schriftelijk ingediend.  
 
 
Mocht interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan staat ouders de weg vrij naar informatie, advies en mediation bij Klachtloket Kinderopvang, gevestigd in Den Haag; www.klachtenloket-kinderopvang.nl, of aanmelding van het geschil bij de Geschillencommissie Kinderopvang www.degeschillencommissie.nl.
 
De Poeh is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang. De taak van de geschillencommissie is om geschillen tussen ouders en De Poeh op een snelle en eenvoudige manier uit de wereld te helpen. Deze commissie doet dat door een bindend advies uit te brengen of door een schikking tussen partijen te bevorderen.
 
De Geschillencommissie Kinderopvang:
Postbus 90600

2509 LP Den Haag

070 - 310 5310 

www.degeschillencommissie.nl
 
Als een ouder een klacht heeft gaat de organisatie er van uit dat deze zo spoedig mogelijk met de betrokkene besproken wordt. Het aanspreekpunt is daarmee in beginsel de medewerker op de groep. Mocht dit niet leiden tot een oplossing, dan kan de klacht worden besproken met de locatiemanager. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een klacht ingediend worden.
 
Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend. De klacht dient binnen een redelijke termijn na ontstaan van de klacht ingediend te zijn, waarbij 2 maanden als redelijk wordt gezien. De klacht wordt voorzien van dagtekening, naam en adres van de ouder, eventueel de naam van de medewerker op wie de klacht betrekking heeft plus een omschrijving van de klacht.
 
Mocht de klacht een vermoeden van kindermishandeling betreffen, dan treedt de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking. 
 
Het bestuur draagt zorg voor de inhoudelijke behandeling en registratie  van de klacht. Het bestuur bevestigt schriftelijk de ontvangst van de klacht aan de ouder. Het bestuur houdt de ouder op de hoogte van de voortgang van de behandeling van de klacht.
 
Afhankelijk van de aard en inhoud van de klacht wordt een onderzoek ingesteld. Indien de klacht gedragingen van een medewerker betreft, wordt deze medewerker in de gelegenheid gesteld mondeling of schriftelijk te reageren.
 
Het bestuur bewaakt de procedure en termijn van afhandeling.  De klacht wordt zo spoedig mogelijk afgehandeld, tenzij er omstandigheden zijn die dit belemmeren. In dat geval brengt het bestuur de ouder hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De klacht wordt in ieder geval binnen een termijn van 6 weken afgehandeld. 
 
De ouder ontvangt een schriftelijk en gemotiveerd oordeel over de klacht, inclusief concrete termijnen waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn gerealiseerd. 
 
Indien interne klachtafhandeling niet leidt tot een bevredigende oplossing of uitkomst, heeft de ouder de mogelijkheid zich te wenden tot het Klachtenloket Kinderopvang of de Geschillencommissie Kinderopvang. 
 
De ouder kan zich rechtstreeks wenden tot de Geschillencommissie Kinderopvang indien van de ouder redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij onder de gegeven omstandigheden een klacht bij de houder indient. Ook als de klacht niet binnen zes weken tot afhandeling heeft geleid, kan de klacht worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Kinderopvang. 
 
De klacht dient binnen 12 maanden, na het indienen van de klacht bij organisatie, aanhangig gemaakt te zijn bij de Geschillencommissie Kinderopvang.
 
 

 

 

 

 


 

Alle informatie over de Poeh